İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma

Yasalara göre yetkili idarelerden usulüne uygun olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
alınmadan iş yeri açılamaz ve çalıştırılamaz. Bu nedenle tacirin ilgili kurumdan çalışma
ruhsatını alması gerekir.
9 Mart 1989 gün 201 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik gereği tacir iş yeri
açmak için çalışma ruhsatını ( belediye sınırları içindeki işletmeler için ) belediyelerden
almak zorundadır.
İş yerinin belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalması durumunda iş yeri ve
işletmeler valilik ve kaymakamlıklarca ruhsatlandırılacaktır.
Gerçek kişi veya kurumların kendi müracaatları sonucu iş yeri açma ve çalışma
ruhsatları verilir.

Katener (Yüksek Gerilim) Hatları

Elektrikli vasıtalara her türlü iklim ve çevre şartlarında, demir yolunun çeşitli geometrik şekillerinde, seçilmiş azami hızda kesintisiz, lokomotiflerin akım alıcı…
CONTINUE READING