İş Yeri Açma İzin Belgesi Alma

Tacir “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu” nu düzenleyip gerekli evrakları da ekledikten sonra bağlı bulundugu belediyenin İktisat ve Küşat Müdürlüğü Ruhsat bürosuna müracaat ettikten sonra, yapılan incelemede uygun bulunduğu takdirde “İş yeri Açma İzin Belgesi” verilir (Şekil 1,3 ).
Bu belgenin iş yerinin görünen bir yerine asılması zorunludur. İş yeri açma izin belgesi olmadan iş yeri çalıştırmak yasaktır. (Resim 1.3)
İşyeri ruhsatları (5393 Belediyeler Kaınununun 6.maddesi gereği) en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından bu yönetmelikte öngörülen sürede imzalanır; ruhsat için ayrıca, meclis veya encümen tarafından bir karar alınmaz.
İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen iş yerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verlidiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir. İş yerinin bu süre içinde kontrol edilmemesi durumunda ruhsat kesinleşir. Bunun sorumluluğu görevini yerine getirmeyen yetkili görevlilerdir. Bu görevliler hakkında kanuni işlem yapılır.
İş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, iş yerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere on beş günlük süre verilir.
Verilen bu süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek iş yeri kapatılır. Ayrıca ilgililerin yalan, yanlış ve yanıltıcı beyanı varsa haklarında kanuni işlem yapılır. (5393 Belediyeler Kanunu Madde 13 ).

Resim 1.3: Tacir iş yeri açmak için çalışma ruhsatı almak zorundadır. (Tacir başvuru formunu düzenler, onaylatır ve iş yerine asar)

Resim 1.3: Tacir iş yeri açmak için çalışma ruhsatı almak zorundadır. (Tacir başvuru formunu düzenler, onaylatır ve iş yerine asar)


adsiz-10
Şekil 1.3: İşyeri açma ruhsatı örneği

Şekil 1.3: İşyeri açma ruhsatı örneği


Not: İş yeri sahibi bildiride bulunmadı ise, belediye zabıtaları 124.00 ytl para
cezası keser ve evraklarını tamamlaması için 7 gün müsaade eder.

Metal Boğma

Boğmanın tanımı Malzemenin istenilen yerinde kesit daralması meydana getirmek için yapılan işleme boğma denir. Boğma işleminin çeşitleri Tek Taraflı Boğma…
CONTINUE READING