ilan ve reklam vergi levhası alma

Tacirin sorumluluklarından biri de 213 sayılı VUK’a (Vergi Usul Kanunu) göre yaptıkları ilan ve reklâm için belirlenen vergiyi ödemektir. (Resim 3.1)
İlan ve Reklâm Vergisi Beyannamesi Düzenleme

Resim 3.1: Tacir ilan ve reklam için vergi öder

Resim 3.1: Tacir ilan ve reklam için vergi öder

Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklâmlar, ilan ve reklâm vergisine tabidir. Bunun için ise ilgili belediyeden temin edilecek olan beyanname
düzenlenir.

Tacir reklâm yapdığı ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar; ilgili belediyeye beyanname vermek mecburiyetindedir. Bu beyanname üzerine değer tespiti ve tahakuk işleri yapılır. Ancak bir kısım ilan ve reklâmlar vergi dışında bırakılmıştır. Örneğin radyo
reklâmları vergi dışıdır. İlan ve reklam tarifesi (Şekil 3.1)’de verilmiştir.
adsiz-16
TABLO II: VERGİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN BİLDİRİM

Şekil 3.1: İlan ve reklam vergisi beyanname örneği

Şekil 3.1: İlan ve reklam vergisi beyanname örneği

İlan ve Reklâm Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi
Beyanname renklere ayrılmış olup doldurulması gereken bilgiler numara ile
belirtilmiştir.
KIRMIZI ALAN
Mükellef ile ilgili bilgiler alanı.
1- Adi şirketlerde sahsın adı ve soyadı yazılır. Ticaret şirketlerinde doldurulmaz.
2- Ticaret şirketlerinde tüzel kişiligin Ünvanı.
3- Şirketin faaliyet gösterdiği alan ( örn: İnşaat, turizm, gida, tekstil vb gibi)
4- Şirketin adresi.
5- Şirketin telefon no varsa faks numarası.
6- Şirketin adresi.

YEŞİL ALAN
Vergi dairesi ile ilgili bilgiler alanı.
1- Şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesinin ilçesi.
2- Şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı.
3- Şirketin vergi kimlik numarası.
4- İlan-reklamin yapıldığı ilçe, cadde bilgileri.

MAVİ ALAN
1- Ilan-reklamin asıldığı veya takıldığı yer.
Bina cephesi harici (İlan-reklam tretuari, bahçe içi, bahçe duvari vs. gibi yerlere asılacak
ise beyannamede bu ifade kullanılacaktır.)
Bina çatısı
Elektrik Direği
2- İlan-reklamin nitelikleri
* 2006 yılı İlan Asma Tahsis Bakım Ücreti ve İlan Reklam Vergisi tarifesi
uyarınca ışıklı ve ışıksız reklam tarifeleri eşitlenmiştir. İlan-reklam artık nitelik
olarak ışıklı ışıksız reklam olduğunu belirtmeye gerek yoktur.
3- İlan-reklam ölçüleri ( en-boy )
4- İlan-reklamin kaç adet olduğu.
5- İlan-reklamin asılacağı süre.(örneğin 1 yıl)
6- Gelirler Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.

Beyannamenin yanında, mükellefin aşağıdaki evrakları da eklemesi gerekir:
* Şahıslar için, mükellefin nufus cüzdanı fotokopisi
* Şirketler içir, sözleşme fotokopisi
* Vergi levhasi fotokopisi
* Çevre temizlik vergisi ödeme makbuzu fotokopisi
* İlan ve reklamın konulduğu yerin adresi (mahalle, cadde, sokok numarası, bina numarası).
* Mükellefin ikametgah adresi.
* Mükellefin iş yeri adresi.
* Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve sicil numarası
* Yapılan ilan ve reklamın cinsi, ebatları, sayısı, ışıklı veya ışıksız olduğuna dair bilgiler
* Damga Pulu. (01.01.2005 tarihinden başlamak üzere damga pulu yapıştırmak suretiyle damga vergisi ödeme uygulaması kaldırılmış bunun yerine makbuz karşılığı damga vergisi ödenmesi uygulaması başlamıştır) Bütün bunlar tamamlandıktan sonra Belediye Gelir Servisine (Hesap İşleri Tahakkuk Şefliğine) başvurulur.
Genelde vergiler beyanname esasına göre alınır. Bunun dışında belediye yetkililerince
yapılacak kontrol ile herhangi bir usülsüzlük var ise ceza uygulanır. İlan ve Reklam Vergisi
yılda iki eşit taksitle ödenir.
İlan ve Reklâm Vergisi, her yıl Ocak ayının 1 ile 31’i arasında İş yerinin bağlı bulunduğu belediyenin Heşap İşleri Tahakkuk Şefliğine müracaat edilerek reklâma ait bilğiler beyan edilir. Yıl içersinde yapılacak ilan ve reklâmlar mükellefler tarafından ilan ve reklâm işinin yapılmasından önce müracaat edilerek beyan edilebilir.
İlan ve reklâm işini mutat (alışkanlık) meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklâm işini yapanlarca ilan ve reklâmın yapıldığı ayı takip eden ayın 0.günü akşamına kadar beyanname verilebilir.

Ton Çubuğu

Bir rengin en açık ton değerinden en koyu ton değerine götürülürken meydana gelen renk valörüne ton çubuğu denir. Açıktan koyuya…
CONTINUE READING